Reklamace

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího – společnosti JRC Czech a.s. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti JRC Czech a.s. a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Jakost při převzetí

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, ledaže se strany dohodly na dodání věci s vadou a oběma stranám je vada známá.

1.2 V ostatních případech odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


1.3 Prodávající neodpovídá za vady:

 • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.


1.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 1.5 U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající, míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, časové platnosti či věcné omezenosti kódů. 1.6 Ke každému zboží je přikládán doklad o nákupu, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce. Převzetím zboží od prodejce zákazník souhlasí se záručními podmínkami.

 

2. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADY

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

2.1 Není-li na záručním listě nebo daňovém dokladu uvedeno jinak a je-li kupujícím spotřebitel, je záruka na dodané zboží 24 měsíců.

2.2 Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

2.3 Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

2.4 V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, pokračuje původní záruční lhůta.

2.5 Záruční doba na dodané zboží začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou spotřebitel nemohl z důvodu uplatnění práva z vady věc řádně užívat. Záruka se nevztahuje na nekompatibilitu softwaru s hardwarem nebo softwarem zákazníka. Zákazník je povinen zkontrolovat si hardwarové a softwarové požadavky před zakoupením výrobku, není-li to možné, tak nejpozději před porušením originálního obalu zboží.

2.6 Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně zakoupeným zbožím (v druhu nebo množství), je povinen ihned při převzetí zboží – informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2.7 Záruka se nevztahuje na registrační kódy nebo jiné kódy, s nimiž je spojen přístup, právo či jiná výhoda, jejichž časová platnost je omezena vydavatelem hry, po uplynutí jejich časové platnosti nebo po skončení akce, s nimiž je jejich vydání spojeno.

2.8 V případě softwaru se záruka vztahuje pouze na fyzickou čitelnost médií (tj. média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti atd.,) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu dle akceptovaných licenčních ujednání výrobce softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

2.9 Pokud je závada vlastností software a projevuje se i na jiných počítačích (stejné nebo podobné konfigurace) nemůže být reklamace uznána, protože se jedná o vlastnost software.

2.10 Reklamace vadných pixelů u LCD displejů se řídí normou ISO 13406-2, jejíž plné znění naleznete na tomto odkazu http://www.technicke-normy-csn.cz/833583-csn-en-iso-13406-2_4_68080.html.

2.11 V případě reklamace zboží, které (zcela nebo částečně) slouží pro ukládání dat, neručíme za data na nich uložená. Zákazník je povinen data před uplatněním reklamace zálohovat. Data budou během reklamačního procesu nenávratně ztracena. Reklamovat nelze vlastnost, ale jen vadu. Při koupi doporučujeme důkladně posoudit vlastnosti.

2.12 Reklamace nemůže být převzata, pokud zákazník není schopen podat přesný popis závady.

2.13 Je-li reklamován software a jako důvod je uváděna nemožnost instalace nebo nefunkčnost na hardwaru zákazníka, přičemž tento hardware nesplňuje systémové požadavky uvedené na softwaru při nákupu, není reklamace oprávněná. Systémové požadavky si je zákazník povinen zkontrolovat v okamžiku nákupu.

2.14 Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem. Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

2.15 Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2.16 Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

2.17 Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

2.18 Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail podpora@popstore.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

2.19 Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2.20 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla (pokud na výrobku jsou a slouží zejména k zabránění neodborným zákrokům uživatele do výrobku) se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

2.21 Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • a. mechanickým poškozením zboží,
 • b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • e. poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 • f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • g. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • i. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • j. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 • k. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • l. použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 • m. poškození vzniklé důsledkem připojení k elektrické síti (neodpovídající příslušné ČSN nebo přechodovým jevem, např. vypnutí vrtačky)
 • n. používáním v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci, na webových stránkách výrobce, nebo obecně známými pravidly
 • o. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.


2.22 Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

2.23 V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

 

3. UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADY - REKLAMACE

3.1 Prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel preferuje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.2 Při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu je prodávající povinen k informacím podle § 13 písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.

3.3 K reklamovanému zboží by měl být přiložen:

 • a) originál záručního listu nebo kopie dokladu o koupi (dodací list, faktura, účtenka); koupi zboží je kupující oprávněn prokázat i jiným věrohodným způsobem (např. výpisem z účtu či platební karty)
 • b) vyplněný reklamační list s přesným popisem závad a jejich projevů (je možno vyplnit při příjmu)


3.5 Reklamované zboží by mělo být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu (nebo odpovídajícím), jinak prodejce neručí za poškození reklamované věci při přepravě.

3.6 Záznam o reklamaci a jejím řešení bude zaznamenán na samostatný protokol.

3.7 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

3.8 Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

3.9 Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

3.10 Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí, není-li v těchto obchodních podmínkách upraveno, obdobně ustanovení § 2172 a 2173 občanského zákoníku.

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, jde-li o reklamaci kupujícího-spotřebitele. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.2 Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

4.3 O vyřízení reklamace prodávající informuje spotřebitele dle kontaktních údajů uvedených při reklamaci, nejpozději v den, kterým uplyne lhůta k vyřízení reklamace.

4.4 Spotřebitel je povinen si reklamované zboží vyzvednout do 30 dnů od doby, kdy prodávající spotřebitele informuje o vyřízení reklamace nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kterým uplyne lhůta k vyřízení reklamace.

4.5 Není-li zboží vyzvednuto ve lhůtě, kdy si spotřebitel byl povinen reklamované zboží vyzvednout, je prodávající oprávněn si účtovat vůči spotřebiteli při výdeji reklamace částku za uskladnění reklamovaného zboží ve výší 50,- Kč za každý uplynulý den po této lhůtě. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

4.6 V případě doručování reklamovaného zboží dopravní společností je prodávající povinen spotřebitele informovat o způsobu a datu dodání. Spotřebitel je povinen reklamované zboží převzít. Pokud spotřebitel zboží nepřevezme, může prodávající účtovat spotřebiteli nutné náklady z opakovaného dodání. O takovém dodání se se spotřebitelem prodávající dohodne.

4.7 Kupující má právo na úhradu nejnižších nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněnou reklamací. To zpravidla zahrnuje náklady na dopravu zboží. Tyto náklady musí být přiměřené, musí být doloženy a uplatněny nejpozději do 30 dnů od vyřízení reklamace.

4.8 Při převzetí reklamovaného zboží na provozovně prodávajícího, je spotřebitel povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc do reklamace předána.

4.9 Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

4.10 Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

4.11 Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

4.12 Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

4.13 Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

5.2 Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.XXXXX.cz.