Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX internetový obchod XXXXXX.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „občanský zákoník“) vydává společnost XXXXXX. tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jak jsou specifikováni níže, a které upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v oblasti prodeje zboží na internetovém obchodě www.popstore.cz (dále též jen „ e-shop“) (dále též jen „obchodní podmínky “); nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád .

2. Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost XXXXXX., IČO: XXXXXXX, se sídlem XXXXXXX, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v XXXXXX, odd.XXXXX, vložka XXXX.

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.XXXXX.cz (e-shopu).

Spotřebitel je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná-li kupující při objednávání/nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Uzavřením kupní smlouvy se rozumí odeslání objednávky kupujícím a potvrzení objednávky prodávajícím.

 

2.1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi před uzavřením kupní smlouvy náležitě seznámil, stejně jako s Reklamačním řádem Dodacími a platebními podmínkami , a Pravidly pro ochranu osobních údajů Kupující dále potvrzuje, že v obchodních podmínkách všem ustanovením porozuměl a neshledal žádné nejasnosti. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění obchodních podmínek; kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním obchodním podmínek odesláním objednávky.

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1. V souladu s §1820 odst. 1) občanského zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu – spotřebiteli tyto informace před uzavřením kupní smlouvy:

a. prodávající neúčtuje kupujícímu žádné dodatečné náklady na prostředky komunikace na dálku, které se liší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b. kupující si při volbě platební metody volí, zda za zboží zaplatí před dodáním zboží, nebo při jeho převzetí. Prodávající u běžného zboží nepožaduje úhradu zálohy, a pokud ano, kupující o tom bude vyrozuměn před uzavřením kupní smlouvy;

c. v internetovém obchodě www.XXXXXXX.cz se neuzavírají smlouvy na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění.

d. při nákupu zboží přes internetový obchod www.XXXX.cz má kupující možnost odstoupit od smlouvy:

i. do doby, než bylo prodávajícím kupujícímu plněno; v tom případě prodávající vrátí všechny prostředky, které kupující v rámci kupní smlouvy již poskytnul.

ii. do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího e-mailem XXXXa@XXX.cz nebo písemně na adresu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je povinen prokázat, nejlépe doložením kopie kupního dokladu (faktury, účtenky, dodacího listu) zakoupení věci, v případě, že kupující takový doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným dostatečně věrohodným způsobem (např. výpisem z účtu či platební karty). Zásilka by měla dále obsahovat písemné odstoupení od  smlouvy; 

e. kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

v. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

vi. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

vii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (tj. i počítačové (PC) hry či konzolové hry), pokud porušil jejich původní obal;

viii. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

ix. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

x. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

4.2. Pokud je kupujícím podnikatel a kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti, je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručení výslovného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho objednávkou či započetím plnění této objednávky.

4.3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek prodávajícího dodat objednané zboží kupujícímu a závazek kupujícího zboží převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Tímto na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH) i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Kupující nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.

4.6. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

4.7. Vlastnosti zboží, cena a dostupnost zboží jsou zpravidla uvedeny přímo u zboží. Pokud některá informace chybí nebo je nejasná, informuje se kupující na emailu XXX@XXXX.czNeuvedené informace o zboží nelze předpokládat.

4.8. V případě zájmu o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, kupující odešle objednávku prostřednictvím formuláře e-shopu www.popstore.cz nebo e-mailem na adresu XXXX@XXXX.cz. Kupní smlouva se spotřebitelem je uzavřena doručením potvrzení o vytvoření objednávky od prodávajícího na email kupujícího.

4.9. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři či objednávkovém e-mailu jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

4.10. Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky, a tedy uzavřením kupní smlouvy, požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

4.11. Způsob dodání a platby si volí kupující v rámci své objednávky a tyto jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy. Způsoby plateb a dodací podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.XXXX.cz.

4.12. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, řídí se těmito všeobecnými podmínkami a českým právním řádem.

4.13. Objednávat přes e-shop prodávajícího je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1. Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu (webové stránce) může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

5.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Dodací a platební podmínky

6.1. Orientační dostupnost zboží je uvedena v detailu daného zboží. Dodací lhůta činí u zboží skladem zpravidla 24 hodin (v pracovních dnech) od expedice zboží, o které bude kupující v den expedice vyrozuměn prodávajícím odesláním e-mailu obsahujícího číslo balíku (zásilky) na e-mail kupujícího.

6.2. V případě dotazu na konkrétní dostupnost zboží se kupující může obrátit na prodávajícího na XXXX@XXXX.cz.

6.3. Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky.

6.4. Kupující je při objednávce povinen vyplnit (uvést) své telefonní číslo, doručovatel – kurýr bude kupujícího kontaktovat o konkrétním termínu doručení; kupující je povinen zabezpečit převzetí v místě doručení. Změny podmínek doručení (místa nebo času) je možné činit po domluvě s kurýrem nebo na zákaznické lince příslušné doručovací společnosti, vždy dle podmínek doručovací společnosti.

6.5. Doprava a platba:

Způsob dodání a platby si volí kupující v rámci své objednávky a tyto jsou kupujícímu k dispozici před uzavřením kupní smlouvy. Způsoby platby a dodací podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách www.XXXXX.cz.

6.6. Při platbě zboží bankovním převodem ze zahraničního účtu nebo jiným způsobem, s nímž jsou spojeny zvláštní poplatky, nese veškeré poplatky či náklady spojené s transakcí kupující.

6.7. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6.8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením jeho kupní ceny prodávajícímu a jeho převzetím.

6.10. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu kupujícího (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění prodávajícího vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, dle kterého vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

6.11. V případě, kdy zákazník zvolí jako dopravu osobní odběr na Zásilkovně a zvolená výdejna bude uzavřena, pošleme objednávku na nejbližší možnou výdejnu Zásilkovny.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1 písm. e. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.

7.2. Kupující má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím nákupu v e-shopu odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

7.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem); kupující je při odstoupení povinen prokázat, nejlépe doložením kopie kupního dokladu (faktury, účtenky, dodacího listu) zakoupení věci, v případě, že kupující takový doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným dostatečně věrohodným způsobem (např. výpisem z účtu či platební karty). 

7.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.

7.5. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté, co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

7.6. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět prodávajícímu anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale (pokud možno včetně originálního obalu), musí být čisté a kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.7. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající upozorňuje kupujícího, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.

7.8. Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku, bude-li nekompletní a tím anebo jakkoliv jinak nezpůsobilé k dalšímu prodeji. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

7.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.10. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.11. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

7.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.

7.13. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.

7.14. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v množství či ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem oznámení takové skutečnosti a za účelem informování o dalším postupu. Kupující nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.

8. Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a příslušnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

8.3. V případě dárkového šeku si prodávající vyhrazuje jeho odmítnutí v případě, že se jedná o dárkový šek získaný trestnou činností.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Spotřebitel má ze zákona č. 378/2015 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat prostřednictvím webového formuláře na stránce adr.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

10. Zpracování a nakládání s osobními údaji

10.1. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách www.XXXX.XX

11. Zákaznická linka, KONTAKT

11.1. Pokud jste nenalezli požadovanou odpověď na Vaši otázku, můžete nás kontaktovat v pracovních dnech v době od 8:30 do 17:00 hodin.

11.2. Jak nás můžete kontaktovat?

E-mail: XXXXX@XXXX.cz

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu (viz výše). Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodávající kupujícímu vždy nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 11. 11. 2019 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek prodávajícího včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.XXXX.cz.